Basket
×

Your basket

Join The FSA

© PA Images

Cylchlythyr Rhagfyr 2020

Cylchlythyr Rhagfyr 2020

Y Newyddion Diweddaraf

Nos Fawrth, 19 Tachwedd 2019: dyna’r tro diwethaf inni weld Cymru yn chwarae yn y cnawd, a hynny mewn buddugoliaeth yn erbyn Hwngari gyda 31,726 yn y dorf yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Aeth tri mis ar ddeg heibio ers hynny, ac mae’n ymddangos yn go debygol na fydd pethau wedi’u datrys pan fydd y ffenest ryngwladol nesaf yn agor ym mis Mawrth. Mae tair gêm i’w chwarae ym mis Mawrth ar ôl y penderfyniad hwn gan UEFA:

“Penderfynodd Pwyllgor Gweithredol UEFA, ar ôl dod i gytundeb â Chymdeithas Clybiau Ewrop a’r Cynghreiriau Ewropeaidd, i ailgyflwyno’r dyddiadau a gollwyd wrth ganslo ffenest mis Mawrth 2020 a gohirio EURO 2020 tan haf 2021, a hynny drwy ymestyn ffenestri mis Mawrth a mis Medi 2021 yng nghalendr gemau rhyngwladol FIFA fel bod modd chwarae tair gêm yn hytrach na dwy. Mae hyn eisoes wedi digwydd, gyda chymeradwyaeth FIFA, yn ystod ffenestri rhyngwladol mis Hydref a mis Tachwedd 2020.”

Mae Cymru mewn grŵp o 5 tîm, felly bydd rhaid inni chwarae gemau cyfeillgar ar y dyddiadau sydd gennym yn rhydd. Dyma’n gwrthwynebwyr posib:

 • Mawrth 27-28: Bosnia-Herzegovina, Gwlad Groeg, Gogledd Iwerddon
 • Medi 1-2: Y Ffindir, Gwlad Groeg, Y Swistir

Cefnogwyr yn dychwelyd i wylio gemau

Dyma bwnc tra dadleuol yma yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru a Mark Drakeford yn gyndyn i fentro, yn enwedig ar fater cefnogwyr yn dychwelyd i’r stadiymau.

Mae cyrff chwaraeon ledled Cymru yn awyddus i weld rhyw fath o gyfaddawd, yn debyg i’r hyn sy’n digwydd yn Lloegr, er mwyn i gefnogwyr gael dychwelyd yn ddiogel i wylio chwaraeon.

Dyma lythyr y mae amryw o gyrff chwaraeon o bob rhan o Cymru wedi’i sgwennu a’i lofnodi ar y cyd.

https://www.cardiffcityfc.co.uk/news/open-letter-mark-drakeford-first-minister-wales

Mae’r rhaglen frechu yn dechrau heddiw, Rhagfyr 8. Mae’n rhoi gobaith inni y bydd rhyw fath o normalrwydd yn dychwelyd yn y pen draw, er bod hynny’n teimlo’n go bell i ffwrdd ar hyn o bryd.

Os bydd cefnogwyr yn cael mynd i’r gemau cartref ym mis Mawrth, mae’n hynod o debygol y bydd cyfyngiad ar y niferoedd, ac o bosib fe fydd gwaharddiad o hyd ar deithio dramor. Ond gan edrych ar yr ochr olau, byddwn yn dechrau trefnu cyfarfodydd â’r Gymdeithas Bêl-droed er mwyn creu system deg a thryloyw ar gyfer penderfynu pwy sy’n cael unrhyw docynnau sydd ar gael, boed i gemau cartref (y sefyllfa fwyaf tebygol) neu i gemau oddi cartref (sy’n llai tebygol). Mae’r cynllun aelodaeth yn dal ar agor i bawb, ac mae’n bosibl – ond heb ei gadarnhau – y bydd aelodau’n cael blaenoriaeth. Gan edrych ar wledydd a systemau eraill, balot yw’r drefn fwyaf tebygol. Fydd dim modd i’r rheini sy’n cael eu dewis i un gêm fod yn rhan o’r balot i’r gêm nesaf. Dim ond dyfalu yw hyn, er y bydd angen meddwl yn ofalus am y drefn.

https://www.eticketing.co.uk/fawtickets-english/Memberships/List

Tynnu’r enwau i Gwpan y Byd 2022 yn Qatar

Roedd 10 pot ar gyfer tynnu’r enwau i’r ymgyrch ragbrofol, a 55 tîm i gyd. Dim ond 13 sy’n gallu cyrraedd y rowndiau terfynol yng ngaeaf 2022 – sef y 10 sy’n ennill y grwpiau a thri o’r rowndiau ail gyfle. Bydd y 10 tîm sy’n ail yn y grwpiau ynghyd â’r ddau dîm gorau o Gynghrair y Cenhedloedd yn chwarae yn y gemau ail gyfle. Mae Cymru yn bumed ar hyn o bryd yn rhestr Cynghrair y Cenhedloedd. Felly os bydd tri o’r pedwar sydd uwch ein pennau yn cyrraedd y rowndiau terfynol yn awtomatig, bydd Cymru yn cael lle yn y gemau ail gyfle – oni bai y byddwn eisoes wedi llwyddo i gyrraedd Qatar, wrth gwrs. Y pedwar tîm sydd uwch ein pennau yw’r Eidal, Gwlad Belg, Ffrainc a Sbaen.

Mae gennyn ni gyfle gwych felly i gyrraedd y gemau ail gyfle, fan lleiaf. Bydd y gemau hynny i’w chwarae rhwng 12 tîm, a fydd yn cael eu rhoi mewn grwpiau o 4. Bydd gemau cynderfynol yn cael eu chwarae ym mhob grŵp, ynghyd â rownd derfynol i ganfod yr enillydd. Bydd enillwyr pob grŵp yn ymuno â’r 10 a fydd eisoes wedi cyrraedd Cwpan y Byd, a’r rheini fydd y 13 tîm o Ewrop.  Bydd y system bellach yn gwneud synnwyr i’r cefnogwyr hynny sydd wedi amau gwerth Cynghrair y Cenhedloedd, ar ôl i’r Alban elwa o hyn yn yr Ewros hefyd. Efallai y bydd Cymru’n ddiolchgar yng Nghwpan y Byd, a’r naill ffordd neu’r llall, rydyn ni wedi ein dyrchafu i haen uchaf pêl-droed Ewrop yn rowndiau nesaf Cynghrair y Cenhedloedd.

Mae trefn y gemau yn ffafriol i’r cefnogwyr sy’n hoffi teithio dramor. Gwlad Belg yw’n gêm oddi cartref ni ym mis Mawrth, tra bo’r gemau oddi cartref eraill yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Dylai hyn ei gwneud hi’n fwy tebygol y gall cefnogwyr Cymru deithio eto. Gadewch inni obeithio hynny beth bynnag.

Gemau Cymru yng Ngrŵp E

 • Gwlad Belg v Cymru – Mercher 24 Mawrth – 7:45pm
 • Cymru v Gweriniaeth Tsiec – Mawrth 30 Mawrth – 7.45pm
 • Belarws v Cymru – Sul 5 Medi – 2pm
 • Cymru v Estonia – Gwener 8 Medi – 7.45pm
 • Gweriniaeth Tsiec v Cymru – Gwener 8 Hydref – 7.45pm
 • Estonia v Cymru – Llun 11 Hydref – 7.45pm
 • Cymru v Belarws – Sadwrn 13 Hydref 7.45
 • Cymru v Belg – Mawrth 16 Tachwedd – 7.45pm

Rhaid i’r gymdeithas neu’r cydffederasiwn cartref roi gwybod i’r gwrthwynebwyr a phawb arall am leoliad y gêm o leiaf dri mis cyn i’r gêm dan sylw gael ei chwarae. Mewn egwyddor, ddylai’r lleoliad ddim bod mwy na 150km i ffwrdd o’r maes awyr rhyngwladol agosaf, a dylai fod o fewn pellter dwyawr o daith mewn car.

Fe hoffen ni gloi drwy ddymuno Nadolig llawen iawn ichi i gyd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd eithriadol i bawb, er yn un llwyddiannus i Gymru, gyda’r rhediad llwyddiannus yn y gemau cystadleuol a dyrnaid o chwaraewyr ifanc, cyffrous yn ymddangos. Felly mae pob rheswm dros edrych ymlaen at y flwyddyn newydd.

Related Articles

FSA Cymru Cylchlythyr mis Mehefin 2021

Croeso i gylchlythyr FSA Cymru mis Mehefin. Ar ôl bron i ddeunaw mis, rydyn ni’n dal i fyw dan gyfyngiadau pandemig COVID-19, ond diolch i’r drefn mae’r brechlynnau bellach yn gweithio’n dda. Mae miliynau wedi cael un dos, a nifer wedi cael y ddau. Dyma ein llwybr yn ôl i normalrwydd, ac er ei fod yn rhy hwyr i EURO 2020 a Baku a Rhufain, fe all rhai ohonon ni fynd i gêm Albania, o leiaf, er y bydd y niferoedd yn gyfyngedig ac y bydd yn rhaid dilyn protocolau llym, gan gynnwys profion PCR.

FSA Cymru: Cylchlythyr Ionawr 2022

Blwyddyn newydd dda bawb. Os bydd sefyllfa Covid yn caniatáu hynny, fe allwn ni i gyd edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous yn 2022, a honno o bosib yn arwain at rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar fis Tachwedd.

FSA Cymru update: July 2023 / Cylchlythyr Gorffennaf 2023

The latest FSA Cymru newsletter updates all news from June 2022-July 2023. If you have any further queries please email [email protected]

Did you attend the Euro 2020 final?

An independent review into the events surrounding the Euro 2020 final has launched a survey which all ticket holders are invited to complete. It is being conducted by Baroness Casey of Blackstock for the Football Association (FA).

Funding partners

 • The Football Association
 • Premier Leage Fans Fund

Partners

 • Gamble Aware
 • Co-operatives UK
 • FSE
 • Kick It Out
 • Level Playing Field
 • Living Wage Foundation
 • Pledgeball