Basket
×

Your basket

Join The FSA

© PA Images

FSA Cymru: Cylchlythyr mis Mawrth 2021

Welcome to FSA Cymru’s first update of 2021 (fersiwn Gymraeg) – which will of course be navigating the upcoming Euros and a potential return for supporters…

Y Newyddion Diweddaraf
Er mai diweddariad yw hwn, nid dyma fydden ni’n hoffi’i ysgrifennu. Mae’n fis Mawrth, ond dydyn ni fawr callach ynglŷn â hawliau cefnogwyr i fynd i gemau eleni, yn enwedig oddi cartref. Llysgenadaethau’r Cefnogwyr
Bydd y rhan fwyaf ohonoch chi’n gwybod ein bod yn gyfrifol am Lysgenhadaeth bob tro y bydd Cymru yn chwarae oddi cartref. Mae hyn yn dibynnu ar gael cefnogaeth gan y Swyddfa Gartref a Chymdeithas Bêl-droed Cymru, ac mae’n gweithio’n dda gan fod modd gwneud llawer o’r gwaith ymlaen llaw i baratoi at bob sefyllfa bosibl. Mae twrnament yn gymhlethach eto, a pharatoi’n bwysicach fyth; mae’n rhaid mynd i sawl dinas, ac yn yr achos hwn, i sawl gwlad, rhag ofn y bydd yn rhaid i gefnogwyr Cymru ymweld â’r llefydd hynny. Mae hyn wedi bod yn amhosibl y tro hwn, ac mae’n rhaid inni baratoi at sawl senario bosibl. Drwy lwc, mae FSA Cymru yn rhan o sefydliad Cefnogwyr Pêl-droed Ewrop, sy’n cydlynu hyd at 24 o Lysgenadaethau cefnogwyr gwahanol yn ystod twrnameintiau. Mae UEFA yn rhoi cyllid iddyn nhw gyflogi rhywun mewn swydd amser llawn flwyddyn neu ddwy ymlaen llaw er mwyn helpu holl dimau Llysgenadaethau’r cefnogwyr a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni. Matt Willis yw cydlynydd prosiect Llysgenadaethau Cefnogwyr Ewro 2020 (2021), ac rydw i wedi bod mewn trafodaethau â Matt ers dros flwyddyn bellach. Yr hyn sy’n dilyn yw’r sefyllfa fel y mae hi heddiw, ar ddechrau mis Mawrth, gwta 3 mis cyn dechrau’r twrnament. Y gwir amdani, i fod yn gwbl onest, yw nad ydyn ni’n gwybod beth fydd yn digwydd eto. Felly, dyfalu’n unig yw’r canlynol, wedi’i seilio ar rywfaint o wybodaeth, ond gan dderbyn y gall pethau newid o’r naill wythnos i’r llall.

Y Dinasoedd
Beth ydyn ni’n ei wybod?
Mae’r gemau i fod i’w cynnal mewn 12 dinas.u
Mae UEFA eisiau cadw’r sefyllfa hon, gyda’r 12 dinas yn cynnal gemau yn ôl y bwriad.
Mae UEFA yn rhoi pwysau ar lywodraethau’r dinasoedd dan sylw i ganiatáu i gefnogwyr fynychu, er y bydd hynny gyda niferoedd llai yn y stadiymau.
Mae lefelau’r haint yn wahanol ym mhob gwlad.
Bydd llywodraeth pob gwlad yn penderfynu beth fydd y rheolau ar gyfer y gemau sydd i’w cynnal.

Rydyn ni’n ceisio cael cadarnhad ynghylch y canlynol. Go brin y byddwn yn cael atebion tan fis Ebrill.

A yw llywodraethau’r 12 gwlad yn dal yn barod i gynnal gemau yn eu dinasoedd?
Os byddan nhw’n gadael cefnogwyr i mewn, faint fydd y niferoedd a beth fydd y rheolau?
Beth fydd yn digwydd os bydd dwy, tair, pedair gwlad neu ragor yn dweud na allan nhw gynnal gemau; fydd y gemau hynny’n cael eu rhoi i weddill y dinasoedd sy’n cynnal gemau?

Tocynnau i’r Gemau

Ym mis Ionawr agorodd UEFA borth ar y we i gefnogwyr allu dychwelyd tocynnau. Rydyn ni’n amcangyfrif yng Nghymru bod tua 50% wedi achub ar y cyfle hwnnw, neu ragor, o bosibl. Nid oes gennyn ni wybodaeth am faint o gefnogwyr yn y gwledydd eraill drwy Ewrop sy’n cymryd rhan a benderfynodd gael eu harian yn ôl. Ond bydd y niferoedd yn sylweddol yn y gwledydd hynny sy’n gorfod teithio dramor i gemau, ac yn is mewn gwledydd fel Lloegr sy’n cynnal eu gemau eu hunain.
Mae’r porth hwn wedi helpu cefnogwyr a oedd yn pryderu am deithio, neu’r rheini a oedd am gael eu harian yn ôl. Ond mae hefyd wedi helpu UEFA, gan eu bod yn gwybod bod posibilrwydd y bydd rhaid cael niferoedd llai yn y gemau. Bydd y trefniant hwn i ddychwelyd tocynnau yn ei gwneud hi’n haws iddyn nhw weithio gyda stadiymau sy’n gorfod dal niferoedd llai.
Felly, beth sy’n digwydd nawr gyda thocynnau? Drachefn, dyma rywbeth arall na allwn ni ei ateb tan fis Ebrill, o leiaf. Mae UEFA wedi dweud y byddan nhw’n gwneud y penderfyniadau terfynol bryd hynny, ond gallai fod llawer o senarios posibl, ac mae’n anodd iawn paratoi at y rhain.
Os na fydd rhai dinasoedd sydd i fod i gynnal gemau yn gallu gwneud hynny, a fydd y tocynnau gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y lleoliad newydd?
Beth os oes gennych chi docyn i gêm, ond na fydd lle i bawb gan fod y niferoedd sy’n cael eu caniatáu yn y stadiwm yn is? Fydd yna falot?

Beth fydd yn digwydd i’r tocynnau mae cefnogwyr wedi’u prynu, ac yn awyddus i’w defnyddio, ond yn methu â chyrraedd yno oherwydd nad oes trafnidiaeth ar gael neu oherwydd bod gwaharddiad ar deithio? Fydd y tocynnau’n cael eu rhoi yn ôl ar werth?
Os na fydd dinasoedd yn gallu cynnal gemau bellach, neu os bydd cyfyngiadau teithio, a fydd UEFA yn rhoi ad-daliad i bawb sydd wedi cadw’u tocynnau gwreiddiol, cyn ailwerthu tocynnau ar gyfer y stadiymau a’r niferoedd y gallan nhw’u cadarnhau?
A fydd UNRHYW gefnogwyr o dramor yn cael teithio i wledydd tramor ym mis Mehefin, ac os hynny beth fydd canran y tocynnau fydd ar gael? Ynteu ai’r syniad fydd gwerthu’r tocynnau i’r bobl sy’n byw yn y gwledydd hynny yn unig?
Os bydd tocynnau ar gael o’r newydd, a gan fwrw bod hawl i deithio, a gaiff cefnogwyr Cymru brynu’r tocynnau newydd hynny os ydyn nhw wedi dychwelyd eu rhai gwreiddiol?
Mae’n dipyn o gors, ac yn bryder i’r rheini sydd â thocynnau o hyd. Rydyn ni’n credu bod posibilrwydd na fydd 12 o ddinasoedd yn cynnal gemau erbyn mis Mehefin, oherwydd penderfyniadau gwahanol lywodraethau.
Felly, i gefnogwyr Cymru sydd wedi cadw’u tocynnau i gemau Rhufain a Baku, lle maen nhw’n sefyll? Mae’n ddigon rhwydd i bobl ddweud y bydd y tocynnau’n dal yn ddilys os caiff gemau Baku eu symud i St Petersburg, er enghraifft, ond beth am y problemau trafnidiaeth a ddaw yn sgil symud y gemau i’r fan honno? Byddwn yn gofyn y cwestiynau hyn i UEFA. Rydyn ni’n dyfalu nad oes llawer o bobl wedi trefnu hediadau eto, oherwydd Covid 19, a bydd nifer wedi cael ad-daliadau neu’n dal i geisio cael ad-daliadau. Bydd y rheini sy’n penderfynu mynd mewn rhuthr gwyllt i drefnu hediadau ar ôl i’r penderfyniadau gael eu gwneud ym mis Ebrill.

Teithio
Mae cefnogwyr Cymru yn dra phrofiadol ac yn gallu trefnu trafnidiaeth i bob man dan haul, ond mae hwn yn fyd gwahanol ar y funud, ac mae cymaint o ansicrwydd. Dyma’r ffeithiau: ni fydd trefnu hediadau’n hawdd, ac yn sicr fyddan nhw ddim yn rhad mor hwyr â hyn yn y dydd. Bydd y profiad mewn meysydd awyr yn dra gwahanol, ac felly hefyd y profiad o hedfan ei hun a’r profiad wrth gyrraedd pen y daith, os bydd pen y daith o gwbl.
Brechiadau a phrofion Covid negatif
Unwaith eto, gallai hyn fod yn wahanol ym mhob gwlad sy’n cynnal gemau, sy’n gwneud pethau’n gymhlethach fyth, ac o bosibl yn ddrutach i gefnogwyr mewn rhai achosion. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y sefyllfa’n iachach o lawer ym mis Mehefin, ond ar hyn o bryd mae’n rhaid inni ystyried y canlynol.
Ai dim ond cefnogwyr sydd wedi cael eu brechu fydd gwledydd yn eu derbyn?
Fydd angen prawf Covid negatif cyn ichi gael gadael y DU? (Gall prawf PCR gostio £130)
Fydd angen prawf arall arnoch chi i symud, er enghraifft o Baku i Rufain? (Mae’n gostus ac yn cymryd amser i drefnu hyn)
Fydd angen ynysu mewn gwesty o hyd wrth ddychwelyd i’r DU?

Y casgliad
Mae Covid-19 wedi difetha’r holl dwrnament. Doedden ni ddim yn hoffi’r syniad o 12 gwlad wahanol i ddechrau cychwyn, ond fe wnaethon ni dderbyn y sefyllfa. Mae wedi costio llawer o arian ac wedi achosi llawer o drafferthion i bobl wrth geisio cael ad-daliadau am wahanol bethau sydd wedi cael eu canslo. Mae llai na 100 o ddiwrnodau cyn y chwiban gyntaf, a does gennyn ni ddim syniad o hyd pa leoliadau fydd yn cael eu cadarnhau, a fydd tocynnau ar gael, neu a fydd hawl gan unrhyw un i deithio. Rydyn ni’n gwybod bod cefnogwyr Cymru’n ddygn, ac os bydd ffordd i gyrraedd y gemau byddan nhw’n gwneud hynny, waeth beth yw’r rhwystrau. Rydyn ni’n dal i fwriadu darparu gwasanaeth Llysgenhadaeth i’r cefnogwyr, ond yn ymddiheuro’n arw nad oes gennyn ni fwy o atebion i’r cwestiynau niferus sy’n cael eu hanfon aton ni. Drwy’r FSE, a Matt, ein cydlynydd, byddwn yn dal i geisio cael gwybodaeth gan UEFA i’r cefnogwyr cyn gynted ag y bydd rhywbeth pendant i’w adrodd.

Gemau Cymru eleni
Yn anffodus, er bod y clybiau pêl-droed a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ymdrechu’n ddygn, mae Llywodraeth Cymru yn amharod iawn i ganiatáu i gefnogwyr fynd yn ôl i stadiymau yn y dyfodol agos. Gyda niferoedd yr achosion yn lleihau, a’r brechiad yn cael ei roi, gobeithio y bydd y sefyllfa hon yn newid. Mae hyn wedi digio llawer o gefnogwyr, ond oherwydd difrifoldeb ac anwadalwch y feirws, mae’n amlwg bod y Llywodraeth yn ceisio bod yn ofalus.
Rydyn ni’n gwybod na allwn ni deithio i Wlad Belg; mae’r gêm eisoes wedi’i symud o Frwsel i dref lai Leuven, ac wedyn mae gennyn ni ddwy gêm gartref ar ddiwedd y mis. Drachefn, fydd dim modd inni fod yn bresennol yn y rheini. Mae gennyn ni gêm gartref yn erbyn Albania i gynhesu cyn twrnament Ewro 21. Rydyn ni’n gobeithio y bydd nifer cyfyngedig o gefnogwyr yn cael bod yn bresennol yn y stadiwm, ond bydd hyn eto yn dibynnu ar Lywodraeth Cymru.

Mae wedyn dair gêm oddi cartref ym mis Medi a mis Hydref, a dyma dargedau inni, gobeithio, o ran teithio oddi cartref i wylio Cymru. Ddylech chi drefnu hediadau nawr? Mae hynny’n ychydig o risg. Rydyn ni’n cydnabod po hwyaf y byddwn yn oedi, y drutaf fydd pethau. Un opsiwn yw chwilio am gwmnïau awyrennau sy’n rhoi ad-daliadau os oes rhaid canslo oherwydd Covid, neu gwmnïau yswiriant sy’n gwneud yr un fath. Defnyddiwch gardiau credyd gan fod siawns o gael ad-daliad os bydd popeth arall yn methu. Trefnwch lety y gallwch ei ganslo am ddim. Ond mae’n debygol mai’r cyngor gorau yw dal eich dŵr am sbel, asesu’r sefyllfa wrth i amser fynd rhagddo, a chadw golwg ar y gwledydd rydyn ni’n teithio iddyn a sut maen nhw’n ymdopi â’r feirws. Ond beth bynnag wnewch chi, ceisiwch gael yswiriant a fydd yn eich gwarchod ym mhob sefyllfa.
Rydyn ni’n anfon ein cydymdeimladau dwysaf at unrhyw aelodau yn ein plith sydd wedi colli anwyliaid oherwydd y pandemig hwn. Gobeithio bod y feirws yn dod o dan reolaeth ac y gallwn geisio symud ymlaen â’n bywydau ar ôl blwyddyn ofnadwy.
Gall pêl-droed gynnig dihangfa i bobl, yn enwedig pan fydd eich tîm chi’n ennill, ac mae Cymru oddi cartref yn brofiad unigryw y gallwn ni i gyd edrych ymlaen ato eto yn y dyfodol. Ennill neu golli, yr hwyl sydd wastad bwysicaf. Felly, i geisio cloi ar nodyn cadarnhaol, dyma obeithio eich gweld chi i gyd cyn bo hir iawn, yn ddelfrydol ar ryw stryd dramor rywle ymhell o gartref, heb unrhyw sôn na siarad am “gyfnod clo”.

Related Articles

FSA Cymru Cylchlythyr mis Mehefin 2021

Croeso i gylchlythyr FSA Cymru mis Mehefin. Ar ôl bron i ddeunaw mis, rydyn ni’n dal i fyw dan gyfyngiadau pandemig COVID-19, ond diolch i’r drefn mae’r brechlynnau bellach yn gweithio’n dda. Mae miliynau wedi cael un dos, a nifer wedi cael y ddau. Dyma ein llwybr yn ôl i normalrwydd, ac er ei fod yn rhy hwyr i EURO 2020 a Baku a Rhufain, fe all rhai ohonon ni fynd i gêm Albania, o leiaf, er y bydd y niferoedd yn gyfyngedig ac y bydd yn rhaid dilyn protocolau llym, gan gynnwys profion PCR.

FSA Cymru: Cylchlythyr Ionawr 2022

Blwyddyn newydd dda bawb. Os bydd sefyllfa Covid yn caniatáu hynny, fe allwn ni i gyd edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous yn 2022, a honno o bosib yn arwain at rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar fis Tachwedd.

FSA Cymru update: July 2023 / Cylchlythyr Gorffennaf 2023

The latest FSA Cymru newsletter updates all news from June 2022-July 2023. If you have any further queries please email [email protected]

FSA Cymru update: June 2021

Welcome to FSA Cymru’s June update which looks ahead to the European Championships for Wales fans, fans embassies and more…

Funding partners

  • The Football Association
  • Premier Leage Fans Fund

Partners

  • Gamble Aware
  • Co-operatives UK
  • FSE
  • Kick It Out
  • Level Playing Field
  • Living Wage Foundation
  • Pledgeball