Basket
×

Your basket

Join The FSA

© PA Images

FSA Cymru Cylchlythyr mis Mehefin 2021

Croeso i gylchlythyr FSA Cymru mis Mehefin. Ar ôl bron i ddeunaw mis, rydyn ni’n dal i fyw dan gyfyngiadau pandemig COVID-19, ond diolch i’r drefn mae’r brechlynnau bellach yn gweithio’n dda. Mae miliynau wedi cael un dos, a nifer wedi cael y ddau. Dyma ein llwybr yn ôl i normalrwydd, ac er ei fod yn rhy hwyr i EURO 2020 a Baku a Rhufain, fe all rhai ohonon ni fynd i gêm Albania, o leiaf, er y bydd y niferoedd yn gyfyngedig ac y bydd yn rhaid dilyn protocolau llym, gan gynnwys profion PCR.

Albania Gartref

Cynigiwyd y gêm hon fel digwyddiad prawf ac ar ôl llawer o waith caled a goresgyn nifer o rwystrau, cytunodd yr awdurdodau i ganiatáu torf o 6,500. Roedd yn rhaid i bawb fod yn aelod o’r Wal Goch ac wedi bod â thocyn Twrnament yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf i gael cod mynediad i wneud cais am docyn. Byddai’n rhaid i’r aelodau hefyd gael dau brawf Covid gorfodol cyn y gêm, sef y prawf PCR a’r prawf cyflym, er bod plant sy’n 11 ac iau wedi’u heithrio.

Byddai’r aelodau’n cael un o dri slot amser, sef 3-3.30pm, 3.30-4pm a 4.30pm er mwyn i 2,000 o gefnogwyr fynd i mewn i’r cae ym mhob slot, fel bod llai o gyfle i bobl ymgasglu yn yr un lle. Byddai’r bariau’n cael agor, a byddai hawl i ddod â baneri yn unol â’r canllawiau arferol.

Gyda lwc, bydd y gêm hon yn llwyddiant, ac fe gawn ni dorfeydd mwy yn y stadiymau ar gyfer gemau mis Medi.

Llysgenhadaeth y Cefnogwyr

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu darparu ein gwasanaeth Llysgenhadaeth i’r cefnogwyr ar yr achlysur hwn, oherwydd yr amgylchiadau unigryw sy’n gysylltiedig â phandemig COVID-19. Dyma’r tro cyntaf ers 2003 inni beidio allu cynnal Llysgenhadaeth. Y neges a gawson ni gan y Swyddfa Gartref, sy’n rhoi cymorth ariannol i Lysgenhadaeth y Cefnogwyr, oedd: 

“Mae’r Llywodraeth wedi newid ei thôn yn glir yn yr wythnos ddiwethaf, gan roi neges gref i bobl beidio â theithio i wledydd sydd ar y rhestr oren oni bai bod hynny’n hanfodol. Gwnaethon ni’r penderfyniad (ar y cyd ag Adrannau eraill) y byddai’n anghyson cefnogi gwasanaeth i gefnogwyr o’r Deyrnas Unedig sydd wedi anwybyddu cyngor teithio y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad.” 

Mae hynny’n ddealladwy, ond rydyn ni’n dal i ddisgwyl y bydd ychydig gannoedd yn teithio i Baku, a llawer mwy, mae’n siŵr, i’r Eidal, er gwaethaf y cyngor, yn enwedig os bydd yr Eidal yn dod yn barth gwyrdd o dan system goleuadau traffig y llywodraeth. 

Byddwn yn cynnal gwasanaeth digidol bychan drwy Twitter, ac yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar hwnnw. Y ddolen yw @WeAreFSACymru, a byddwn yn gwneud hynny hefyd i gêm yr Eidal, oni bai bod yr Eidal yn troi o fod yn ambr i wyrdd. Bydd Llysgenadaethau Prydain yn Baku a’r Eidal yn rhoi gwasanaeth llawn i helpu’r cefnogwyr sydd yn dewis teithio.

Gemau Cymru eleni

Y tair gêm oddi cartref ym mis Medi a mis Hydref yw’r targedau o hyd, o ran y gobaith o allu teithio oddi cartref i ddilyn Cymru. Bydden ni’n dal i’ch cynghori i beidio â threfnu dim eto, yn enwedig ar ôl y newyddion am yr awyren a gafodd ei herwgipio yn Belarus. Os byddwch chi’n mynd ati i drefnu, gofalwch fod modd ichi ganslo am resymau sy’n ymwneud â Covid, ac wrth gwrs gwnewch yn gwbl saff fod eich yswiriant teithio yn gymwys yng nghyd-destun Covid.

Grwpiau newydd i gefnogwyr Cymru

Ychydig o newyddion da i gloi, sef bod tri grŵp newydd i gefnogwyr wedi’u sefydlu a fydd yn fanteisiol i ddilynwyr pêl-droed Cymru. 

Dyma nhw:

Byddai’n wych pe gallech chi gefnogi ac ymuno â’r grwpiau hyn. Mae’r Wal Goch yn tyfu ac mae croeso i bawb ymuno. Rydyn ni’n gynhwysol ac yn ymfalchïo ein bod yn gryfach gyda’n gilydd. 

Pob lwc i Gymru yn yr Ewros. Mae’r garfan yn edrych yn gryf, gyda chyfuniad o wynebau newydd a hen lawiau. Mae’r grŵp yn un anodd tu hwnt, ond rydyn ni’n gwybod y bydd y bechgyn yn gwneud eu gorau glas.

Related Articles

FSA Cymru: Cylchlythyr mis Mawrth 2021

Welcome to FSA Cymru’s first update of 2021 (fersiwn Gymraeg) – which will of course be navigating the upcoming Euros and a potential return for supporters…

Cylchlythyr FSA Cymru Ionawr 2020

Blwyddyn newydd dda i’n holl aelodau. Gydag Ewro 2020 ar y gorwel, bydd honno gobeithio’n flwyddyn werth chweil arall.

Cylchlythyr FSA Cymru Awst 2020

Er ein bod yn ceisio bod mor gywir â phosibl wrth greu’r cylchlythyr hwn, cofiwch fod y sefyllfa’n newydd o’r naill ddydd i’r llall.

FSA Cymru: Cylchlythyr Ionawr 2022

Blwyddyn newydd dda bawb. Os bydd sefyllfa Covid yn caniatáu hynny, fe allwn ni i gyd edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous yn 2022, a honno o bosib yn arwain at rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar fis Tachwedd.

Funding partners

  • The Football Association
  • Premier Leage Fans Fund

Partners

  • Gamble Aware
  • Co-operatives UK
  • FSE
  • Kick It Out
  • Level Playing Field
  • Living Wage Foundation
  • Pledgeball
  • SD Europe