Basket
×

Your basket

Join The FSA

© PA Images

Cylchlythyr FSA Cymru Ionawr 2020

Blwyddyn newydd dda i’n holl aelodau. Gydag Ewro 2020 ar y gorwel, bydd honno gobeithio’n flwyddyn werth chweil arall.

Tan yr hydref, bydd ein cylchlythyron yn canolbwyntio’n bennaf ar y bencampwriaeth honno, er y bydd darnau eraill o newyddion i’w rhannu sy’n effeithio ar gefnogwyr pêl-droed Cymru, wrth gwrs. Y peth cyntaf y dylech chi fod yn ymwybodol ohono yw bod ap UEFA bellach ar gael i’w lawrlwytho o siop Apple, neu Google Play ar ddyfeisiau Android. Mae pob math o wybodaeth yno sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, gan gynnwys manylion am yr holl ddinasoedd sy’n cynnal gemau, y caeau, trefn y gemau a phob math o bethau difyr eraill.

Baku a Rhufain, y ddau leoliad sydd wedi’u cadarnhau
Rydym wedi dechrau paratoi ar gyfer y ddau leoliad yma ac wedi cyfarfod â’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad a’r pennaeth perthnasol yn Llundain, Robert Lyndsey. Bydd Robert yn edrych ar y problemau fisa y gallai’r cefnogwyr eu hwynebu, a phopeth sy’n ymwneud â’r cymorth y bydd y llywodraeth yn ei roi i gefnogwyr y gwledydd cartref drwy gydol y bencampwriaeth.
Rydyn ni wedi bod i Frankfurt i gyfarfod â thimau llysgenhadol y cefnogwyr, o’r gwledydd sydd eisoes wedi cyrraedd y rowndiau terfynol. Rydyn ni’n disgwyl y bydd tua 20 tîm o lysgenhadon yn Ewro 2020 i gyd. Oherwydd hynny bydd UEFA’n cyflogi dau gydlynydd amser llawn tan fis Medi nesaf, sef Ingo Petz o’r Almaen a Matthew Willis o Loegr. Byddan nhw’n ymweld â’r holl ddinasoedd sy’n cynnal gemau ac yn eu helpu gyda’r paratoadau cyn i Lysgenadaethau’r Cefnogwyr ymweld â’r mannau hynny. Byddan nhw hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni yn ystod y misoedd nesaf.

Cawsom gyfarfod cychwynnol â Chymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd i drafod yr Ewros, a byddwn yn cael cyfarfod llawnach, manylach, ddiwedd mis Chwefror. Mae’n haws cynllunio at Baku a Rhufain gan fod digon o amser i wneud hynny, ond os byddwn ni ar frig y grŵp, yna byddwn ni’n mynd i Lundain; os down ni’n ail, byddwn ni’n mynd i Amsterdam; ac os awn ni drwodd yn y trydydd safle, fe allen ni fod yn Bilbao, Bucharest neu Glasgow. Bydd llai nag wythnos i drefnu hyn, felly efallai y bydd angen cymorth y Gymdeithas Bêl-droed arnon ni.

Problemau yn Azerbaijan
Ers tynnu’r enwau o’r het, mae nifer o aelodau wedi cysylltu â ni i gwyno am y gwestai a’r llety yn Baku. Bu cynnydd mawr yng nghost awyrennau a llety yn ystod y cyfnod y byddwn ni yno. Mae’n rhywbeth roedd pawb wedi’i ddisgwyl, ac mae pawb yn derbyn y sefyllfa, yn anfoddog, gan fod hynny’n arfer cyffredin mewn dinasoedd pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal. Yn anffodus, mae Baku wedi bod yn gynyddol ddrwg am elwa ar draul cefnogwyr pêl-droed sy’n dymuno ymweld â’r ddinas i fwynhau’r twrnament. Mae cynlluniau nifer o gefnogwyr wedi mynd i’r gwellt oherwydd hyn.

Yn yr achosion gwaethaf, mae pobl wedi dwyn arian o gyfrifon ein haelodau, a chardiau credyd/debyd aelodau wedi’u clonio. Drwy lwc, mae’r banciau yn yr achosion rydyn ni’n gwybod amdanyn nhw wedi bod yn dda iawn ac mae’u hadrannau twyll nhw’n ymchwilio. Ond mae’n achosi cryn dipyn o ofid, ac mae nifer o gefnogwyr eraill bellach yn betrus iawn ynghylch trefnu llety yn Baku.

Derbyniodd llawer o westai archebion am ystafelloedd ym mis Medi. Ers hynny, maen nhw wedi canslo’r rheini a gofyn i’r cefnogwyr dalu symiau llawer uwch er mwyn cadw’r ystafelloedd. Gan gofio bod booking.com yn un o bartneriaid y twrnament, dydyn nhw heb wneud llawer, a dweud y lleiaf. Rydyn ni’n dal i aros am ymateb swyddogol ganddyn nhw, ac wedi cysylltu â’u pencadlys yn Amsterdam.

A ninnau’n sefydliad i gefnogwyr, dim ond hyn a hyn y gallwn ni ei wneud. Ond roedden ni am geisio helpu rywsut, felly aethon ni ati i gysylltu â Llysgenhadaeth Prydain yn Baku, Cefnogwyr Pêl-droed Ewrop, y wasg a’n prif sefydliad ni, Cymdeithas Cefnogwyr Pêl-droed Cymru a Lloegr.

Mae newyddion BBC Wales eisoes wedi rhoi sylw i’r mater ac mae’r wasg ysgrifenedig yn ymchwilio i’r stori ar hyn o bryd.

Mae’r FSE wedi anfon y cwynion ymlaen at UEFA, sydd wedi gofyn am wybodaeth am wledydd sy’n codi prisiau’n sylweddol. Mae’r FSA hefyd wedi dweud y bydd yn ein helpu os bydd angen cymorth arnon ni, gan awgrymu y dylen ni gysylltu ag asiantaethau hawliau defnyddwyr yn y DU. Y cyngor pendant i’r aelodau ydy archebu gyda chardiau credyd yn hytrach na chardiau debyd.
Mae’r Llysgenhadaeth yn Baku wedi bod yn barod iawn i helpu. Dyma ran o’r e-bost a gawson ni gan aelod o staff yno:

“Roedd y fenyw y siaradais i â hi o’r Asiantaeth Dwristiaeth (TA) yn pryderu o glywed am yr achos, ac roedd hi’n awyddus i sicrhau bod y cefnogwyr yn mwynhau eu hymweliad â Baku, heb wynebu unrhyw drafferthion, a hynny tra byddan nhw yma ac wrth baratoi i ddod yma (fe grybwyllais i fod gan y cyfryngau ddiddordeb yn y straeon hyn). Roeddwn i’n digwydd bod mewn cyfarfod rhwng fy nghydweithwyr yn y maes masnach â’r TA, felly nid yr unigolyn penodol yma oedd yn arwain ar Ewro 2020. Ond rydw i wedi cael manylion cyswllt yr unigolyn hwnnw, a bydda’ i’n cysylltu â hi, yn ogystal â sôn am y problemau gyda chardiau credyd a chostau gormodol. Maen nhw’n awyddus i glywed pa westai sy’n gwneud hyn, felly bydda’ i’n anfon enwau’r gwestai ymlaen (ond nid enwau’r cefnogwyr dan sylw).

Fe holais a yw’r TA yn gweithio gyda gwestai lleol i sicrhau eu bod yn ymddangos ar wefannau y mae cefnogwyr Cymru’n debygol o’u defnyddio i chwilio am lety, gan y gallai’r rhain fod yn wahanol i’r rhai y byddai ymwelwyr o lefydd fel Rwsia a Thwrci yn eu defnyddio – sef cynulleidfa darged fwy arferol iddyn nhw. Drwy wneud hyn, fe ellid cynyddu’r dewis i’r cefnogwyr a chynyddu’r gystadleuaeth rhwng gwestai (gan arwain at brisiau is, gyda lwc). Fe ddywedais fod gwestai’n codi gormod, ac y byddai llai o gefnogwyr yn dewis ymweld oherwydd hynny, gan niweidio gweddill y sector twristiaeth yn Azerbaijan wedyn.

Heddiw fe gysylltodd â mi i ddweud: “Rwyf wedi cysylltu â’r sawl sy’n arwain ar Ewro 2020 a byddwn ni’n cyfarfod ddiwedd mis Ionawr unwaith y daw hi yn ôl o’i theithiau. Roedd hithau’n pryderu am y problemau y mae cefnogwyr Cymru wedi’u cael, a bydd hi’n codi eich pryderon â phwyllgor trefnu Ewro 2020.”

Ddim yn ateb gwych, ond gobeithio y bydd prisiau rhatach ar gael os bydd y gwestai’n cael eu rhoi o dan rywfaint o bwysau.

Y gemau cyfeillgar sydd ar y gweill
Bydd Cymru’n chwarae pedair gêm gyfeillgar cyn y twrnament, yn ystod y cyfnodau a neilltuwyd gan UEFA. Mae dwy wedi’u cadarnhau, sef Awstria yn Abertawe a’r Unol Daleithiau yng Nghaerdydd. Mae’r trafodaethau’n mynd rhagddyn nhw am y ddwy arall. Rydyn ni’n credu y bydd un gêm ar Fehefin y 6ed, ac yn ôl y si yn Rotterdam y bydd honno. Ond mae hyn i’w gadarnhau. Efallai mai yng ngwersyll hyfforddi Cymru rywle yn Portiwgal y bydd yr un olaf. Eto, does dim byd wedi’i gadarnhau, na sôn am bwy fydd y gwrthwynebwyr posibl. Peidiwch â threfnu dim eto!

Mae’r cyfarfod nesaf rhwng y Gymdeithas Bêl-droed a’r FSA am 3pm ddydd Gwener 21 Chwefror, yn Ystafell y Bwrdd yn swyddfeydd y Gymdeithas Bel-droed. Byddwn ni’n cyhoeddi’r cofnodion ac yn rhoi dolen iddyn yng nghylchlythyr yr aelodau.

Arolwg Cefnogwyr Pêl-droed Ewrop
Mae’n siŵr eich bod chi i gyd yn gwybod ein bod ni’n gofyn i aelodau lenwi arolwg ar ôl teithiau oddi tramor yn dilyn Cymru, ac mae’r canlyniadau wedyn yn cael eu hanfon i UEFA. Mae canlyniadau arolygon yr ymgyrch ddiwethaf bellach ar gael – cyfrannodd dros 300 ohonoch chi.

Related Articles

FSA Cymru: Cylchlythyr Ionawr 2022

Blwyddyn newydd dda bawb. Os bydd sefyllfa Covid yn caniatáu hynny, fe allwn ni i gyd edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous yn 2022, a honno o bosib yn arwain at rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Qatar fis Tachwedd.

FSA Cymru Cylchlythyr mis Mehefin 2021

Croeso i gylchlythyr FSA Cymru mis Mehefin. Ar ôl bron i ddeunaw mis, rydyn ni’n dal i fyw dan gyfyngiadau pandemig COVID-19, ond diolch i’r drefn mae’r brechlynnau bellach yn gweithio’n dda. Mae miliynau wedi cael un dos, a nifer wedi cael y ddau. Dyma ein llwybr yn ôl i normalrwydd, ac er ei fod yn rhy hwyr i EURO 2020 a Baku a Rhufain, fe all rhai ohonon ni fynd i gêm Albania, o leiaf, er y bydd y niferoedd yn gyfyngedig ac y bydd yn rhaid dilyn protocolau llym, gan gynnwys profion PCR.

FSA Cymru update: July 2023 / Cylchlythyr Gorffennaf 2023

The latest FSA Cymru newsletter updates all news from June 2022-July 2023. If you have any further queries please email [email protected]

Did you attend the Euro 2020 final?

An independent review into the events surrounding the Euro 2020 final has launched a survey which all ticket holders are invited to complete. It is being conducted by Baroness Casey of Blackstock for the Football Association (FA).

Funding partners

  • The Football Association
  • Premier Leage Fans Fund

Partners

  • Gamble Aware
  • Co-operatives UK
  • FSE
  • Kick It Out
  • Level Playing Field
  • Living Wage Foundation
  • Pledgeball